TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
341 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.12 (%)